Perşembe , 13 Mayıs 2021
SON YAZILAR

Kurban

“Habibim,biz sana hakikaten kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ,kurban kes.” Sure-i kevser 1-2

“Kurbanların faziletçe en üstünü,değerce en pahalı olanı ve vucutça en semiz olanıdır.” Feyzül kadir c.2,s.427

 1379589921_kurban11

KURBAN HAKKINDA KISA MALÜMATLAR

Kurban Allah(cc)ye yaklaşmak  onun rızasını kazanmak ve onun yolunda malın feda edilebileceğini göstermek maksadı ile kurban bayramı günlerinde kesilen belirli hayvanın adıdır. Hz. Allah’dan başkasına kurban kesilmeyeceği gibi eti de yenilmez. Efendimiz “Allah(cc)den gayriye kurban kesene Cenabı Hak lanet etsin buyurmuşlardır.”(müslim). Kurban hicretin ikinci senesinde emredilmiştir.İmkanı olan müminin kurban kesmesi ayet ,hadis ve icmaı ümmet ile sabittir. Kuranı kerim’de “Rabbin için namaz kıl,kurban kes”(Sure-i Kevser) buyurulmuştur.Hz. peygamber “İmkanı olupta kurban kesmeyen bizim mescidimize yaklaşmasın.”(İbni Mace) buyurmuşlardır. Bu ayet ve hadis ışığında Hanefi alimleri kurban kesmenin vacip olduğunda ittifak etmişlerdir. Vacip olan bu kurban,bayram günlerinde her hangi bir sebepten dolayı kesilmeyip elde kalırsa,aynı hayvanı tamamen fakirlere tasadduk etmek icap eder.Hayvan ölmüşse kıymeti sadaka olarak verilir,seneye bırakılmaz. Kurban kesilmeden ölse veya kaybolsa zengin ise yeniden kurban alıp kesmesi icap eder. İkincisini kesmeden birincisini bulursa en iyisini kesmesi lazımdır. Kurbanı kaybolan veya ölen müslüman ,fakir ise yeni kurban alması gerekmez. Fakir kimsenin kurbanı bulunursa,bulunanı da kesmesi icap eder. Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır: “Ademoğlu kurban bayramı gününde,Hz.Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir amel işlememiştir.(Tergip ve Terhip)

KURBANIN MEŞRU KILINMASININ HİKMETİ

Kurban kesmekte bizim anlayabildiğimiz ve anlayamadığımız bir çok hikmetler vardır. Allahü tealanın bu emrini yerine getiren mümin ibadet yapmanın zevkine varacaktır. Bunun yanında midesi et yüzü görmemiş müminler bu sayede bir nebze olsun bu nimetten yararlanmanın mutluluğunu yaşayacaktır. Kurban yardımlaşması bu sayede zengin fakir yardımlaşmasına önayak olacak ve bunlar arasında bulunan derin uçurumların kapanmasına bir şekilde fayda sağlayacaktır. Zengin ve fakirin birbiriyle kardeş olduğu toplum ne güçlü toplumdur. Aslında Allahü teala bize neyi emretmiş ise bunda derin hikmetler vardır. Biz onun emrini tutalım yeter. Kuranı kerim’ de “Onların(kurbanların) ne etleri ne de kanları Allaha erer,ona sizden olan takva erer.”(Sure-i Hac –37)buyrulmaktadır.

KURBAN KİMLERE VACİPTİR

Kurban akıllı,ergenlik çağına gelmiş,müslüman,hür,mukim(seferde olmayan) kurban kesme imkanına sahip her erkek ve kadına vaciptir. Demek ki seferde olan,kurban kesilmesine izin verilmeyen,akli dengesi yerinde olmayan,ihtiyacından başka nisap mikdarı para ve malı olmayan veya çocuk yaşta olanlara kurban kesmek vacip değildir. Bir müslüman kendisinin ve bakmakta mükellef olduğu kişilerin zaruri ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra iki yüz dirhem gümüş(640gr.) yani 80.18 gram altına veya bunun değeri kadar mal ve paraya sahip ise kurban kesmesi vaciptir. Kurban kesmenin vacip olması için bu servetin çoğalması,yani üremesi ve zekatta olduğu gibi üzerinden bir senenin geçmesi de şart değildir. Kurban bayramı günlerinde bu imkanda olanlara kurban kesmek vacip olur. Çocuk yaştakilere kurban kesmenin vacip olmaması İmamı Muhammed (ra)’e göredir. İmamı Azam efendimiz ile İmamı Yusuf (ra)göre sabi olanların kurban kesecek imkanı varsa velilerinin, sabinin malı ile kurban kesivermeleri vaciptir. Şahsi serveti olan aile fertlerinin “Bu sene senin yerine keselim,seneye de benim yerime keseriz.” demeleri doğru değildir. İmkanı olan aile fertlerinin ayrı ayrı kurban kesmeleri vaciptir.

KURBAN OLMASI CAİZ OLAN HAYVANLAR VE YAŞLARI

Kurban ancak koyun,keçi,sığır,manda ve deveden caiz olur. Bu hayvanlardan koyunun erkeğini,keçi,sığır ve devenin ise dişisini kurban etmek daha sevaptır. Mezkur hayvanların dışında hiçbir hayvanı kurban etmek caiz değildir. Ayrıca kesilen hayvanların vahşi olmaması lazımdır. Yani yabani bir keçiyi veya benzerini kurban etmek caiz olmaz. Kurban edilecek hayvanın yaşına gelince keçi bir yaşında olacak,koyun ise bir yaşındakinden kurban olduğu gibi altı aylık olduğu halde görünüş itibarı ile bir yaşındakinden farksız olursa bu da caizdir. Sığır ve mandanın en az iki yaşında,devenin ise en  az beş yaşında olması lazımdır. Bir müslüman kestiği hayvan hakkında tereddüde düşerse bu hususu ehline sormalıdır. Yoksa kendisinin veya bir başkasının tahminine göre hareket etmesi doğru olmaz.

HAYVANIN KURBAN OLMASINA MANİ OLAN ÖZÜRLER

Dişlerinin çoğu dökülmüş,bir veya iki gözü kör,kulak ve kuyruğunun çoğu kesilmiş veya doğuştan kulaksız veya kuyruksuz,memelerinin uçları kesilmiş,ayakları kesik veya kesim yerine gidemeyecek kadar topal veya zayıf hayvanlardan kurban olmaz. Hasta olduğu açıkça belli olan,boynuzları kökünden kırılmış olan,burnu kesilmiş olan hayvanın da kurban edilmesi caiz değildir. Ve yine idrarından kan gelen,dilsiz olan,tenasül uzvu kesik olan hayvanlardan da kurban olmaz. Çünkü sayılan hususlar hayvanlarda önemli eksikliklerdendir. Fakat aldığı hayvan kusursuz iken,sayılan kusurlardan biri kesim esnasında meydana gelse,mesela hayvanın boynuzları veya ayağı kırılmış olsa hiçbir şey lazım gelmeyip,bu kurban caiz ve sahih olur. Dişlerinin çoğu dökülmüş,şaşı,uyuz,deli,doğuştan boynuzsuz veya boynuzunun azı kırılmış,kulakları delik,ucu kesik veya doğuştan kulağı küçük,hafifçe topal ve burulmuş olan hayvanların kurban edilmesinde bir beis yoktur. Hayvanın kurban edilmesine mani olan kusurlar,hayvanın satın alınmasından sonra meydana gelirse,yeniden kusursuz bir hayvan alıp onu kurban etmesi lazım gelir. Fakat kurban sahibi fakir ise bu kusurlu hayvanı kurban olarak kesebilir. Yavrulaması yakın olan hayvanı ise kurban etmek mekruhtur.

KURBANDAN FAYDALANILIR MI?

Bir müslüman kurban niyeti ile alınan hayvanı satıp yerine başkasını alamaz,yani değiştiremez. Kurban niyeti ile aldığını mutlaka kesmesi lazımdır. Kurbanın hiçbir parçası satılamaz. Kurbanlık hayvan yavrulasa yavrusu da kesilir. Yavru satıldığı halde parası tasadduk edilir. Kurbanını bir başkasına yani kasaba kestirdiği takdirde,kasap ücretini kurbanın derisini vererek veya etinden bir kısmını vererek ödemesi caiz olmaz. Kurbanın tasadduk edilecek bir şeyini,dinimizin yayılması için çalışan yerlere vermek en faziletli olanıdır.

KURBANIN KESİLME VAKTİ VE TEŞRİK TEKBİRLERİ

Kurban kesmenin vakti,bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazından sonra başlar,bayramın üçüncü günü güneş batınca sona erer. Teşrik tekbiri ise kurban bayramı arefe günü sabah namazından sonra başlayıp,bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Bu vakitlerdeki namazların farzları kılınıp selam verilir verilmez bir defa olmak üzere tekbir getirilir. Bu tekbire teşrik tekbiri denir ve şöyledir: “Allahü ekber,Allahü ekber,le ilehe illallahü vellahü ekber,Allahü ekber,ve lillehil hamd.”

KURBANDA VEKALET

En faziletlisi müslümanın kurbanını kendisinin kesmesidir. Kesmesini iyi yapamıyorsa vekaleten kestirmelidir. Fakat vekalet verdiği kimseyi iyi tanıması ve müslüman olduğunu yakinen bilmesi lazımdır. Zira inanç ve iddia cihetinden tevhid ehlinden olmayanların,yani müslümanlar ile, tevhid iddiasında olan ve bozulmamış ilahi kitaplara tabi olanlardan başkasının kestiği yenilmez. Ateşe tapanların,dininden dönenlerin,ateistlerin,Allah(cc)’a,dine inanmayanların,besmele çekmeyi kasden terk edenlerin,güneşe,yıldıza ve benzeri şeylere tapanların kestiği hayvanların eti yenmez,haramdır. Ehli kitap olduğunu söyleyen Hristiyanlar, Allah(cc) üçün üçüncüsüdür diyerek Allah(cc)’ı üçlüyorlarsa müşrik olacaklarından onların da kestiği hayvan yenmez. Şirk batağına düşmeyen ehli kitabın,sünnet olmamış müslüman ile dilsiz müslümanın kestiği kurban da mekruhtur.

KURBANDA MÜSTEHAP-SÜNNET VE  MEKRUH    OLAN ŞEYLER

Etli ve pahalı olan,ayrıca görünüşünde güzel olan kurbanı kesmek faziletlidir. Efedimiz (sav) bedeni beyaz,gözleri,karnı ve ayakları siyah olan kurbanı,tercih edip kesmişlerdir.(şir’atül islam şerhi). Ayrıca kurbanı bayramdan önce alıp birkaç günde olsa beslemek,kurbanın boynuna bir şeyler takmak,bu taktığı şeyi ve çulu tasadduk etmek,kesilecek yere eziyet etmeden götürmek de sünnettir. Zira efendimiz (sav) “kurbanlarınıza tazim ediniz. Onlar sırat üzerindeki bineklerinizdir..”buyurmuşlardır. kurban sahibinin kurbanını becerebiliyorsa kendisinin kesmesi,kendisi kesemiyorsa bir vekile kestirirken kendisinin de hazır olması müstehaptır. Peygamberimiz (sav) kızı Fatma validemizin kurbanı kesilirken “kızım kalk kurbanın kesilirken hazır ve şahit ol,zira onun kanının ilk damlası ile günahların af edilir.” Buyurmuşlardır. Bıçağın büyük ve keskin olması,dört damarı yani iki kan damarı ile nefes ve yemek borularının kesilmesinden sonra,kanın ve canın tamamen çıkmasını beklemek,başını daha sonra kesip koparmak ayrıca müstehaptır. Devenin dışındaki kurbanlık hayvanların yatırarak ve bağlayarak kesmek,deveyi ise ayakta kesmek sünnettir. Sol dizinden bağlayarak yatırıp kesmek de caizdir. Kurbanını  kestikten sonra iki rekat şükür namazı kılmak da müstehap sayılmıştır. Bu şükür namazının biriinci rekatında fatiha-ı şerifeden sonra İnna atayne,ikinci rekatında ise ihlas suresini okuması,ayrıca tavsiye edilmiştir. Ve yine keserken kurbanın her azasının mükabilinde,kendi azalarının cehennemden kurtulmasına niyet etmesi de müstehaptır.  Kör bıçakla kesmek,hayvanı yatırdıktan sonra bıçak bilemek,hayvanı çekerek veya sürükleyerek götürmek,hayvanı keserken iliğine gelince beklememek,kelleyi tam koparacak şekilde bir defada kesmek,tam ölmeden derisini yüzmeye başlamak,kıbleye çevirmemek,hayvanın boğazından değil de arkasından kesmek mekruhtur

 KURBAN KESMENİN ŞEKLİ VE DUASI

Erkek olsun kadın olsun usulünü bilen herkesin kurbanını kendisinin kesmesi daha sevaptır. Kurban kesileceği yere eziyet edilmeden götürümeli ve diğer hayvanların gözleri önünde kesilmemelidir. Bıçak çok keskin olmalı, kurbanın gözü temiz bir bezle bağlanmalıdır. Müslüman kurbanını,Allah(cc)’ın bir emri olduğuna inanarak ibadet niyeti ile ve sadece Allahın(cc) rızası için kesmelidir. Allah(cc)’ın rızası için kesilmeyen her hayvanın eti yenmez. Kurban, baş tarafı kesenin sol tarafına gelecek şekilde yere yatırılır. Yere yumuşakça,kurbana dizlerini destek yapar,yavaşça yatırır. İki ön ayağı dirseklerinden arkaya doğru bükülür,sol arka ayağı iki ön ayağının arasına konularak üçü birden bağlanır. Sağ arka ayağı serbest bırakılır. Sığır ve mandanın dört ayağı bağlanabilir. Deve ise hem ayakta hem de yatırılarak kurban edilebilir. “Ya Rabbi,niyet eyledim rıza-ı şerifin için kurban kesmeye. Şu vücudum çok kabahat ve günahlar işledi. Vücudumu kurban etmem lazım fakat sen bunu haram kıldın. Bu günahkar vücuduma bedel olarak bu kurbanı kesiyorum.” Diyerek niyet eder. Peygamberimiz (sav) kurbanını kestikten sonra şöyle dua ederlerdi: “Ya Rabbi,İsmail(as)’ın kurbanı kendi için fidye olduğu gibi,bu kurban ettiğim hayvanın yünü,derisi,kanı,eti,kemiği,damarları da vücudumda olanların yerine fidye olsun. Bu kurban sebebiyle beni cehennemden azad eyle. Ashabı kiram (ra) : “Ya Rasülüllah bu azad ve fidye size mahsus mudur?”diye sorduklarında efendimiz(sav): “Hayır, ümmetimin hepsi içindir.”(Tergip ve Terhip) Kurban vekaleten kesiliyorsa, “sahibinin niyetine”diye niyetlenilir. Üç defa tekbir getirilerek “bismillehi allahü ekber” diyerek keser. Biliyorsa “inni veccehtü”ayetini de okur.(sure-i enam,ayet 79). Hayvanın boğazının iki tarafındaki kan damarı,yemek ve nefes boruları kesilir. Kanın çıkması beklenir,kan boşalıp hayvanın hareketi kesildikten sonra boyun kemiği içindeki ilik kesilir. Kelle vücudundan ayrılır. Damarlar kesilmeden evvel hayvan ölürse murdar olduğu için yenmez.

KURBAN ETİNİN TAKSİM VE TASADDUKU

Kurban etinin 3’de 1’ini  çoluk çocuğu için nafaka,3’de 1’ini akraba ve komşularına hediye,3’de 1’inide fakirlere tasadduk eder. Kurbanın etine ihtiyacı fazla olanların, tamamını evinde çocuklarına bırakması da caizdir. Kurbanın etinden müslüman olmayan komşuya da bir miktar verilmesinde bir beis yoktur. Kurbanın yenmesi caiz olmayan kısımlarını da hayvanlara yedirmesi sevaptır. Varlıklı müslümanların,kurbanının çok az bir kısmını ayırıp geriye kalan etin tamamını tasadduk etmesi daha iyidir.

Bu Yazıyı Paylaşır mısınız?

Hakkında ROTALI KAPTAN

Merhaba; 1996 Yılında Başlayan Bölgesel Radyoculuk Hayatımda Bir Çok Organizelere İmza Attım. Ayrıca Kirmizigulfm.com'un Kurucusuyum. Reel Hayatta Olduğu Gibi Sanal Ortamda da Milli ve Manevi Değerlerimizi Ön Plana Çıkaran Yayın Anlayışımızla Hizmet Etmekteyiz. Bilgi İşlem Mezunuyum. Web Tasarım, Domain ve Hosting Çalışmaları Ve Başta Abdurrahman Önül Olmak Üzere Bir Çok Sanatçı Kardeşimizle Konser Organizeleri Yapmaktayım. Ayrıca Smf ve Wordpress Tema ve Mod Geliştirici Çalışmalar Yapmaktayım...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Soru: